Samfunnsansvar

Som en stor arbeidsgiver og aktør ønsker vi i Hapro Electronics å bidra positivt for lokalsamfunnet og til en bærekraftig utvikling av regionen vår. Vår unike beliggenhet midt i hjerte av Hadeland, med nærhet til fantastisk friluftsliv og et rikt idretts- og kulturliv er noe vi ønsker å ta godt vare på. Dette er viktig for oss, vi ønsker å sikre at regionen er et attraktivt sted både for å ha et godt arbeidsliv men også et rikt liv på fritiden. Vi ønsker at Hadeland skal være en attraktiv region å bosette seg i, og dette gjør vi ved å være en spennende arbeidsplass, en aktiv aktør gjennom ulike profesjonelle nettverk, og gjennom spons og støtte til en rekke allmennyttige formål.

Hapro Electronics ønsker en region i vekst. Vi deltar i NCE Raufoss og bidrar inn i næringsutviklingen av Hadeland gjennom blant annet Hadelandshagen.

Vi samarbeider med skoler og utdanningsinstitusjoner på ulike nivå og fagområder. Vi har et samarbeid med NTNU Gjøvik og Fagskolen på Gjøvik hvor vi stiller med gjesteforelser innen blant annet testutvikling, og vi tar i mot bedriftsbesøk av skoleklasser fra både ungdomsskolene i Gran og Hadeland Videregående.

Både i produksjonen og i stabsfunksjoner som IT har vi til enhver tid inne flere lærlinger. I tillegg er vi med i trainee programmet til Trainee Innlandet, hvor traineer kan få relevant arbeidspraksis hos oss.

Gjennom ulike sponsorrater, støtte og tildelinger bidrar Hapro til å et rikt idretts- og kulturliv på Hadeland. Vi gir spons til en rekke allmennyttige formål som vi mener kommer hele Hadelandsregionen til gode.

Les mer i vår bærekraftsrapport:
Hapro Electronics Bærekraftrapport 2022 [pdf]


Etikk

Etiske retningslinjer

Som konsern har Hapro etablert et felles sett med etiske retningslinjer som regulerer konsernets forretningspraksis og også våre medarbeideres atferd. Retningslinjene omfatter etikk og samfunnsansvar både lokalt og globalt, herunder motarbeidelse av korrupsjon, hvitvasking, barnearbeid, sosial dumping, diskriminering og skade på miljø og klima.

Konsernets etiske retningslinjer regulerer medarbeidernes adferd i alle relasjoner der Hapro er involvert.

Etiske retningslinjer for Hapro [pdf]

Etikk i leverandørkjeden

I Hapro Electronics jobber vi kontinuerlig for å fremme gode arbeids- og miljøforhold i våre leverandørkjeder. Dette ønsker vi å gjøre i nært samarbeid med våre leverandører. Retningslinjene dekker grunnleggende krav til menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter og miljø.

Retningslinjene uttrykker klare holdninger mot bl.a. all form for korrupsjon.

Retningslinjer for etisk handel [pdf]

Code of conduct [pdf ]

Hapro’s Conflict Minerals Policy [pdf]


Miljø

Vår miljøpolicy er utarbeidet som et grunnlag for alt miljøarbeidet som skal foregå i bedriften. Dette gjelder både det indre miljø / arbeidsmiljø (HMS) og det ytre miljøet.

Hapro Electronics er miljøsertifisert etter ISO 14001.

Vi er en miljøbevisst bedrift, som gjennomfører kildesortering, håndterer alt avfall på en forsvarlig måte, og vi jobber kontinuerlig med forbedringer og oppfyller til enhver tid lovbestemte krav. Det er gjennomført vellykkede satsninger for å øke sorteringsgraden av avfall samt å redusere total mengde avfall. Vi har avtale med godkjente returselskap og er medlem i El-retur.

Grønt fokus

I de siste årene har vi et høyt fokus på energisparing og redusert miljøavtrykk. Det er blitt gjennomført en rekke tiltak for å redusere energiforbruket gjennom vedlikehold av bygningsmasser og energimerking. Det største prosjektet er etablering av frikjøling og varmeanlegg via 35 brønner (borehull) 300 meter ned i fjellgrunnen. Dette er et prosjekt hvor vi har mottatt støtte fra Enova. Prosjektet har gitt oss muligheten til å gjenbruke energi fra produksjonsmaskiner etc. til oppvarming og kjøing i bygget. Gjennom dette prosjektet er vi nå helt selvforsynt med varmeenergi. I tillegg tilrettelegger dette for fremtidig økt bruk av fornybar energiproduksjon. Energiforbruket til Hapro er med dette prosjektet redusert med 900.000 kWh pr år, og vi er nær vår målsetning med å redusere energiforbruket med 50 % ut fra driftsåret 2020.

For alle våre lokasjoner foretas det kontinuerlig risikovurderinger for ytre miljø.

Samfunnsansvar

Som en stor arbeidsgiver og aktør ønsker vi i Hapro Electronics å bidra positivt for lokalsamfunnet og til en bærekraftig utvikling av regionen vår. Vår unike beliggenhet midt i hjerte av Hadeland, med nærhet til fantastisk friluftsliv og et rikt idretts- og kulturliv er noe vi ønsker å ta godt vare på. Dette er viktig for oss, vi ønsker å sikre at regionen er et attraktivt sted både for å ha et godt arbeidsliv men også et rikt liv på fritiden. Vi ønsker at Hadeland skal være en attraktiv region å bosette seg i, og dette gjør vi ved å være en spennende arbeidsplass, en aktiv aktør gjennom ulike profesjonelle nettverk, og gjennom spons og støtte til en rekke allmennyttige formål.

Hapro Electronics ønsker en region i vekst. Vi deltar i NCE Raufoss og bidrar inn i næringsutviklingen av Hadeland gjennom blant annet Hadelandshagen.

Vi samarbeider med skoler og utdanningsinstitusjoner på ulike nivå og fagområder. Vi har et samarbeid med NTNU Gjøvik og Fagskolen på Gjøvik hvor vi stiller med gjesteforelser innen blant annet testutvikling, og vi tar i mot bedriftsbesøk av skoleklasser fra både ungdomsskolene i Gran og Hadeland Videregående.

Både i produksjonen og i stabsfunksjoner som IT har vi til enhver tid inne flere lærlinger. I tillegg er vi med i trainee programmet til Trainee Innlandet, hvor traineer kan få relevant arbeidspraksis hos oss.

Gjennom ulike sponsorrater, støtte og tildelinger bidrar Hapro til å et rikt idretts- og kulturliv på Hadeland. Vi gir spons til en rekke allmennyttige formål som vi mener kommer hele Hadelandsregionen til gode.

Hapro Electronics Bærekraftrapport 2022 [pdf]


Etikk

Etiske retningslinjer

Som konsern har Hapro etablert et felles sett med etiske retningslinjer som regulerer konsernets forretningspraksis og også våre medarbeideres atferd. Retningslinjene omfatter etikk og samfunnsansvar både lokalt og globalt, herunder motarbeidelse av korrupsjon, hvitvasking, barnearbeid, sosial dumping, diskriminering og skade på miljø og klima.

Konsernets etiske retningslinjer regulerer medarbeidernes adferd i alle relasjoner der Hapro er involvert.

Etiske retningslinjer for Hapro [pdf]

Etikk i leverandørkjeden

I Hapro Electronics jobber vi kontinuerlig for å fremme gode arbeids- og miljøforhold i våre leverandørkjeder. Dette ønsker vi å gjøre i nært samarbeid med våre leverandører. Retningslinjene dekker grunnleggende krav til menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter og miljø.

Retningslinjene uttrykker klare holdninger mot bl.a. all form for korrupsjon.

Retningslinjer for etisk handel [pdf]

Code of conduct [pdf ]

Hapro’s Conflict Minerals Policy [pdf]


Miljø

Vår miljøpolicy er utarbeidet som et grunnlag for alt miljøarbeidet som skal foregå i bedriften. Dette gjelder både det indre miljø / arbeidsmiljø (HMS) og det ytre miljøet.

Hapro Electronics er miljøsertifisert etter ISO 14001.

Vi er en miljøbevisst bedrift, som gjennomfører kildesortering, håndterer alt avfall på en forsvarlig måte, og vi jobber kontinuerlig med forbedringer og oppfyller til enhver tid lovbestemte krav. Det er gjennomført vellykkede satsninger for å øke sorteringsgraden av avfall samt å redusere total mengde avfall. Vi har avtale med godkjente returselskap og er medlem i El-retur.

Grønt fokus

I de siste årene har vi et høyt fokus på energisparing og redusert miljøavtrykk. Det er blitt gjennomført en rekke tiltak for å redusere energiforbruket gjennom vedlikehold av bygningsmasser og energimerking. Det største prosjektet er etablering av frikjøling og varmeanlegg via 35 brønner (borehull) 300 meter ned i fjellgrunnen. Dette er et prosjekt hvor vi har mottatt støtte fra Enova. Prosjektet har gitt oss muligheten til å gjenbruke energi fra produksjonsmaskiner etc. til oppvarming og kjøing i bygget. Gjennom dette prosjektet er vi nå helt selvforsynt med varmeenergi. I tillegg tilrettelegger dette for fremtidig økt bruk av fornybar energiproduksjon. Energiforbruket til Hapro er med dette prosjektet redusert med 900.000 kWh pr år, og vi er nær vår målsetning med å redusere energiforbruket med 50 % ut fra driftsåret 2020.

For alle våre lokasjoner foretas det kontinuerlig risikovurderinger for ytre miljø.

Åpenhetsloven

Hapro Electronics opptrer i samsvar med Åpenhetsloven, i henhold til informasjonsplikt og plikt til å gjennomføre aktsomhetsvurderinger. Med våre aktsomhetsvurderinger har vi en prosess for kartlegging av leverandørkjeden, vurdere risiko, forebygge og begrense eventuelle negative konsekvenser og gjøre rede for tiltak. Aktsomhetsvurderinger er en kontinuerlig prosess i vår egen virksomhet og i leverandørkjeden.

Vedlagt er vår Redegjørelse for aktsomhetsvurderinger 2023 [pdf]